Kliento apklausos taisyklės

KLIENTŲ APKLAUSOS TAISYKLĖS

UAB „Norfos vaistinė“, siekdama gerinti klientų aptarnavimą ir užtikrinti kokybišką farmacinių paslaugų teikimą, kviečia savo klientus dalyvauti apklausoje ir tokiu būdu informuoti mus apie savo patirtį, gautą lankantis „Norfos vaistinėse“ ir perkant internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt.

1. Apklausos organizavimas

1.1. Apklausos organizatorius yra UAB „Norfos vaistinė“, įmonės kodas 300536823, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT–54464 (toliau – Organizatorius).

1.2. UAB „Norfos vaistinė“ pagal šias taisykles (toliau – Taisykles) organizuoja ir vykdo apklausą (toliau – Apklausa).

1.3. Apklausa vykdoma šiuo laikotarpiu – nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai.

2. Apklausos vykdymas

2.1. Apklausoje turi teisę dalyvauti visi pirkėjai, kurie Apklausos vykdymo laikotarpiu atvyksta ir apsiperka bet kurioje „Norfos vaistinėje“ ir, gavę apsipirkimo kvitą su anketos pildymo kodu, interneto svetainėje https://www.nvaistine.lt/apklausos korektiškai užpildo klausimyną, prieš pildydami įveda į laukelį kvite nurodytą anketos pildymo kodą. Su vienu pirkimo kvitu galima dalyvauti Apklausoje tik vieną kartą.

2.2. Apklausoje taip pat dalyvauja pagal toliau išvardintus kriterijus Organizatoriaus atrinkti internetinės vaistinės www.nvaistine.lt klientai, kurie yra pateikę sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslu bei yra pateikę Organizatoriui korektišką savo el. pašto adresą ir kurie pirko internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt ne anksčiau kaip prieš 2 (dvi) savaites.

2.3. Organizatorius atrinktiems asmenims el. paštu išsiunčia kvietimą dalyvauti apklausoje su nuoroda į interneto svetainę https://www.nvaistine.lt/apklausos, papildomai nurodo anketos užpildymo terminą. Gavęs kvietimą dalyvauti apklausoje, asmuo turi galimybę dalyvauti Apklausoje ir atsakyti į klausimus tik vieną kartą.

2.4. Organizatoriaus atstovas turi teisę patikrinti ir pašalinti iš Apklausos akivaizdžiai nekorektiškai užpildytas arba nevisiškai užpildytas anketas ir jas nedelsdamas sunaikinti.

2.5. Dalyvis yra atsakingas už apklausos metu pateiktų duomenų teisingumą.

3. Kitos sąlygos

3.1. Kiekvienas klientas, užpildęs Apklausą ir Apklausos laukeliuose pažymėjęs savo sutikimą bei nurodęs el. pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį, sutinka, kad su juo dėl Apklausoje pateiktų nusiskundimų bei išreikštų pasiūlymų susisiektų Apklausos Organizatorius ir dėl to jis neturės jokių pretenzijų Organizatoriui nei Apklausos vykdymo metu, nei jai pasibaigus. Jei norite užpildyti Apklausą, tačiau nepageidaujate, kad dėl Apklausoje išreikštų nusiskundimų ir (arba) pasiūlymų Organizatorius susisiektų su Jumis, tiesiog laukelius palikite tuščius ir nepateikite jokių papildomų duomenų.

3.2. Apklausos Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti taisykles, informuodamas apie tai internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt.

3.3. Su Apklausos taisyklėmis galima susipažinti internetinėje vaistinėjewww.nvaistine.lt.

4. Asmens duomenų apsauga

4.1. Asmens duomenis tvarko Organizatorius ir (arba) jo įgaliotieji asmenys. Visais atvejais Jūsų asmens duomenys laikomi konfidencialia informacija. Toliau pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir Jūsų teises – prašome susipažinti.

4.2. Apklausos dalyviai, registruodami pirkimo kvitą, užpildydami klausimyną ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, jog sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Apklausos organizavimo ir vykdymo tikslais duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų bei šių taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Tik Apklausos dalyviams išreiškus sutikimą, Organizatorius turi teisę susisiekti su jais dėl apklausoje išreikštų nusiskundimų ir (arba) pasiūlymų.

4.4. Apklausos metu gautą informaciją ir atsakymus Organizatorius saugo 5 (penkerius) metus.

Informacija Apklausos dalyviams apie asmens duomenų tvarkymą

Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama, kai dalyvaujate Apklausoje.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra:

–         UAB „Norfos vaistinė“, juridinio asmens kodas 300536823, buveinė – Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno raj., LT–54464, tel. +370 800 10008, el. paštas info@nvaistine.lt.

Su Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 37 200429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?

Apklausos vykdymas

Mes vykdome Apklausą apsipirkimo patirčiai ir teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Tai darome siekdami teisėto intereso pritaikyti mūsų teikiamas paslaugas ir vykdomą veiklą kiek įmanoma pagal klientų poreikius ir efektyvinti savo verslą.

Kvietimą dalyvauti Apklausoje elektroniniu paštu siunčiame tik turėdami Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslu. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą kreipdamiesi el. paštu duomenuapsauga@vaistine.ltarba paspausdami atsisakymo nuorodą el. laiške, arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu, arba tiesiog koreguodami sutikimus ir nustatymus savo susikurtoje pirkėjo paskyroje internetinėje vaistinėje www.nvaistine.lt.

Siekdami užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą ir klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, turime teisę susisiekti su Apklausos dalyviais Jūsų nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu. Teisėtas pagrindas susisiekti su Jumis yra Jūsų išreikštas sutikimas ir Organizatoriaus teisėtas interesas tobulinti bei gerinti paslaugų teikimą vaistinėse ir internetinėje vaistinėjewww.nvaistine.lt.

Tvarkymo teisinis pagrindas taip pat yra mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.

Visa informacija, kurią pateiksite atsakymuose, bus laikoma konfidencialia, t. y. UAB „Norfos vaistinė“ jos neatskleis trečiosioms šalims ir naudos tik paslaugoms bei aptarnavimo kokybei analizuoti ir tobulinti.

Apklausa organizuojama naudojantis UAB „Synopticom“ (įmonės kodas 300650435) paslaugomis, todėl Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti šiai bendrovei. UAB „Synopticom“ yra Lietuvos Respublikoje registruotas ir veikiantis UAB „Norfos vaistinė“ pasitelktas duomenų tvarkytojas, su kuriuo mūsų bendrovė yra sudariusi sutartis dėl paslaugų teikimo ir duomenų tvarkymo.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB „Limedika“ ir UAB „Norfos vaistinė“ darbuotojai, atsakingi už Apklausos organizavimą ir vykdymą.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys internetinės vaistinės www.nvaistine.lt veikimą ir turinį.

Kiek laiko saugome informaciją apie Jus?

Visa informacija, kurią pateiksite Apklausoje, bus saugoma 5 (penkerius) metus nuo Apklausos atlikimo dienos. Suėjus nustatytam 5 (penkerių) metų terminui, informacija bus sunaikinta.

Kokias teises turite ir kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jūs turite teisę prašyti, kad „Norfos vaistinė“ leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma, sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, teisę atšaukti duotą sutikimą, įgyvendinti teises, susijusias su automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta BDAR Reglamento 15–22 straipsniuose.

Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatoriaus duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, LT–10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.