Vidaus tvarkos taisyklės

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Norfos vaistinė“ vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – Įstaiga) vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių joje pacientų santykius ir elgesį.
1.2 UAB „Norfos vaistinė“ veikia vadovaudamasi patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis).
1.3 Be šių Taisyklių, UAB „Norfos vaistinė“ darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, Įstaigos vadovo įsakymai ir kiti vidiniai teisės aktai.
1.4 Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
1.5 Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
1.5.1 UAB „Norfos vaistinė“ - asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas.
1.5.2 išplėstinės praktikos vaistininkas – vaistininkas, kuris turi asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis asmens sveikatos priežiūros praktika pagal išplėstinės praktikos vaistininko profesinę kvalifikaciją.
1.5.3 pacientas – asmuo, kuris naudojasi UAB „Norfos vaistinė“ teikiamomis paslaugomis ir gaudamas šias paslaugas turi teisės aktais nustatytas teises bei pareigas;
1.5.4 nemokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų, kaip tai nustatyta Sveikatos draudimo įstatyme ir dėl kurių UAB ,,Norfos vaistinė‘‘ turi sutartį su teritorine ligonių kasa, bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato teisės aktai;
1.5.5 paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas tai patvirtindamas savo parašu. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
1.5.6 mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar Įstaigos vadovo įsakymuose.

2.  ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

2.1 UAB „Norfos vaistinė“ yra pelno siekiantis juridinis asmuo, teikiantis jos įstatuose bei teisės aktuose nustatytas paslaugas ir turinti teisę:
2.1.1 turėti sąskaitas banko įstaigose, savo firminį ženklą;
2.1.2 naudoti, valdyti, pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstaigos įstatuose nustatyta tvarka;
2.1.3 teikti labdarą ir paramą;
2.1.4 teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, nurodytas Įstaigai išduotose licencijose;
2.1.5 sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;
2.1.6 stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
2.1.7 naudoti įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
2.1.8 gauti pelną iš savo veiklos.
2.1.9 Įstaigoje dirbantys asmens sveikatos priežiūros specialistai (išplėstinės praktikos vaistininkai) teikia paslaugas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytas tvarkas.
2.2 Įstaiga privalo:
2.2.1 užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą (būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro įsakymai);
2.2.2 teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Įstaigai išduotoje licencijoje;
2.2.3 užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;
2.2.4 užtikrinti vienodas pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;
2.2.5 saugoti paciento asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie pacientą tretiesiems asmenims, ir gerbti pacientų asmens privatumą;
2.2.6 užtikrinti, kad informacija apie pacientą valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms būtų teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka;
2.2.7 užtikrinti, kad būtų įgyvendintos būtinosios visuomenės sveikatos priežiūros priemonės, nurodytos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame sąraše;
2.2.8 teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją apie nustatytas vidaus infekcijas, jų protrūkius bei kitus pavojaus pacientų sveikatai atvejus.
2.3 Įstaigos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie Įstaigos darbo tvarką, teikiamas paslaugas.

3.  PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

3.1 Norėdami užsiregistruoti vizitui arba gauti informaciją apie Įstaigos teikiamas paslaugas, pacientai turi teisę kreiptis šiais būdais:
3.1.1 atvykus į Įstaigos filialą ir, esant galimybei, gauti paslaugą Įstaigos darbo valandomis be išankstinės registracijos;
3.1.2 atvykus į Įstaigos filialą iš anksto užsiregistruoti vizitui konkrečiai dienai ir laikui;
3.1.3 paskambinus bendruoju Įstaigos klientų aptarnavimo skyriaus telefonu +370 800 10008 ir iš anksto užsiregistravus vizitui pasirinktame Įstaigos filiale konkrečiai dienai ir laikui; arba
3.1.4 apsilankius Įstaigos internetiniame puslapyje www.nvaistine.lt ir užpildžius atitinkamą rezervacijos formą.
3.2 Įstaigos padalinių adresai, darbo laikas, paslaugos, naujienos, akcijos ir kt. informacija skelbiama Įstaigos internetiniame puslapyje www.nvaistine.lt ir/arba Įstaigos padaliniuose.
3.3 Iš anksto užsiregistravę pacientai privalo atvykti į Įstaigos filialą paskirtu laiku. Negalintys atvykti nurodytu laiku, apie tai praneša Įstaigos klientų aptarnavimo skyriui telefonu +370 800 10008 arba praneša Įstaigai tokiu pat būdu, kuriuo užsiregistravo vizitui.
3.4 Pacientai registruodamiesi priėmimui pas išplėstinės praktikos vaistininką Įstaigos darbuotojui nurodo vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą ir tel. numerį. Pacientai bus informuojami SMS žinute apie priėmimo pas išplėstinės praktikos vaistininką datą, laiką bei adresą.
3.5 Pacientai, kurie pas išplėstinės praktikos vaistininką užsiregistravę iš anksto, bus priimami pirmiau už tuos pacientus, kurie bus be išankstinės registracijos.
3.6 Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas išplėstinės praktikos vaistininką, jo priėmimas gali būti nukeltas, kol atsilaisvins išplėstinės praktikos vaistininkas.
3.7 Jei dėl objektyvių aplinkybių išplėstinės praktikos vaistininkas aptarnauja pacientą ilgiau, negu tam pacientui yra rezervuota laiko, kiti pacientai gali būti priimami atitinkamai vėlesniu, nei jiems paskirta, laiku.
3.8 Išplėstinės praktikos vaistininkui susirgus ir nesant galimybės suteikti paslaugų iš anksto pas jį užsiregistravusiems jo pacientams, pastarieji apie tai informuojami telefonu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį ir juo atsiliepia.
3.9 Pacientų kreipimosi į Įstaigą tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.


4. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, IR JŲ TEIKIMO TVARKA

4.1 Įstaiga sudaro sutartis su teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
4.2 Nemokamos asmens sveikatos priežiūros teikimo tvarka, šių paslaugų asortimentas ir nomenklatūra patvirtinta Įstaigos vadovo įsakymuose, su kuriais pacientai gali susipažinti Įstaigos filialuose, Įstaigos internetiniame puslapyje www.nvaistine.lt ar paskambinus bendruoju Įstaigos klientų aptarnavimo skyriaus telefonu +370 800 10008.
4.3 Asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nėra nemokamų paslaugų asortimente ir nomenklatūroje apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos.
4.4 Būtinoji pagalba teikiama nemokamai kaip tai numato 2004 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas ,,Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo‘‘, Nr. V-208. Su būtinosios pagalbos teikimo tvarka pacientai gali susipažinti Įstaigos filialuose.

5.  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

5.1 Išplėstinės praktikos vaistininkas, teikia imunoprofilaktikos paslaugas skiria ir/ar atlieka vakcinaciją erkinio encefalito ir/ar sezoninio gripo ir/ar COVID-19 vakcinomis, vadovaudamasis 2002-09-23 Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos Įsakymu ,,Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“, Nr. 468, bei Įstaigos vidaus tvarkos Vakcinacijos vaistinėse procedūros, Nr. PD-12, taisyklėmis.
5.2 Įstaigos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos galiojančiose Įstaigos licencijose.
5.3 Įstaiga teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar Įstaigos vadovo įsakymai. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai paslaugos, kurios nėra priskiriamos pirminei ar antrinei asmens sveikatos priežiūrai ir nėra sutarties tarp Įstaigos ir teritorinės ligonių kasos objektas. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems besikreipiantiems į Įstaigą pacientams. Už suteiktas paslaugas pacientai moka pagal Įstaigoje tuo metu galiojantį kainyną. Mokamų paslaugų teikimo tvarka:
5.3.1 Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas teikiama žodžiu (telefonu, Įstaigoje, išplėstinės praktikos vaistininko kabinete ir pan.) bei raštu Įstaigos internetiniame puslapyje adresu www.nvaistine.lt ir/arba Įstaigos padalinyje.
5.3.2 Prieš teikiant mokamas paslaugas, pacientas apie tai informuojamas žodžiu.
5.4 Iškvietimai į darbovietes vykdomi Įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

6.  PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

6.1 Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
6.2 Pacientams turi būti suteiktos kvalifikuotos sveikatos priežiūros paslaugos.
6.3 Pacientai turi teisę gauti informaciją apie Įstaigos teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su teikiamų mokamų ir nemokamų paslaugų sąrašu, kainynu (mokamų paslaugų) pacientai gali susipažinti Įstaigoje ir internetiniame puslapyje.
6.4 Pacientas turi būti informuotas apie jam paslaugas teikiančio išplėstinės praktikos vaistininko vardą, pavardę, pareigas.
6.5 Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo paslaugų suteikimo dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.6 Pacientui negali būti teikiamos paslaugos prieš jo valią.
6.7 Lankydamasis Įstaigoje pacientas privalo:
6.7.1 gerbti Įstaigos darbuotojus ir kitus pacientus;
6.7.2 laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas išplėstinės praktikos vaistininką tvarkos;
6.7.3 netrukdyti Įstaigos darbuotojams vykdyti savo pareigų;
6.7.4 laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos;
6.7.5 tausoti Įstaigos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.8 Pacientas išplėstinės praktikos vaistininkui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus ir pan., nes tik suteikęs visą prašomą informaciją apie save, pacientas gali tikėtis tinkamos paslaugos suteikimo.
6.9 Filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus pacientams Įstaigoje leidžiama tik gavus raštišką Įstaigos administracijos leidimą.

7. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1 Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės turi teisę pateikti skundą. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
7.2 Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
7.3 Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
7.4 Pacientų skundus nagrinėja Įstaigos, dėl kurios veikos skundžiamasi, farmacinės veiklos vadovui. Įstaigos farmacinės veiklos vadovas, gavęs paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
7.5 Pacientas, nesutikdamas su skundo nagrinėjimo rezultatais turi teisę juos apskųsti Įstaigos vadovui. Nesutikdamas su Įstaigos vadovo sprendimu, pacientas turi teisę kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas.

8.  INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

8.1 Visa informacija apie pacientui suteiktas imunoprofilaktikos paslaugas ir/ar atliktas injekcijas erkinio encefalito ir/ar sezoninio gripo ir/ar COVID-19 vakcinomis bei asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali. Konfidenciali informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką paciento sutikimą, patvirtintą notaro.
8.2 Reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi, kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
8.3 Informaciją apie pacientui suteiktas imunoprofilaktikos paslaugas ir/ar atliktas vakcinacijas erkinio encefalito ir/ar sezoninio gripo ir/ar COVID-19 vakcinomis nustatyta tvarka teikia Įstaigos vadovas.
8.4 Pacientui pageidaujant, pateikiama informacija apie pacientui suteiktas imunoprofilaktikos paslaugas ir/ar atliktas vakcinacijas erkinio encefalito ir/ar sezoninio gripo ir/ar COVID-19 vakcinomis.
8.5 Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
8.6 Pacientų informacija, susijusi apie pacientui suteiktas imunoprofilaktikos paslaugas ir/ar atliktas vakcinacijas erkinio encefalito ir/ar sezoninio gripo ir/ar COVID-19 vakcinomis Įstaigoje registruojama ir saugoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-01-04 Įsakymu, Nr. V-2 „Dėl Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.


9. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

9.1 Pacientų informacija, susijusi su pacientų sveikatos būkle vakcinacijos metu, pacientų vakcinacijos įrašai ir/ar susiję duomenys dokumentuojami elektroninėje laikmenoje ar atliekami ranka. Dokumentai yra dokumentuojami/archyvuojami ir saugojami Įstaigoje. Pacientui skirtas klausimynas, sutikimo skiepytis forma – užpildyta sutikimo forma ir pasirašytas sutikimas skiepijimo procedūrai laikomi atskirame segtuve vakcinavimo patalpoje.
9.2 Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientui atliktą vakcinaciją, sveikatos priežiūros įstaigai pateikia raštišką prašymą. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas ir teisinis pagrindas tokiai informacijai gauti.
9.3 Įstaiga turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos;
9.4 Teikiamą informaciją apie pacientą paruošia ir pasirašo suteikęs paslaugas išplėstinės praktikos vaistininkas.
9.5 Pacientui pageidaujant, jo lėšomis (pagal Įstaigoje galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromas asmens sveikatos įstaigoje atliktos vakcinacijos išrašas.

10.  ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

10.1 Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos visomis Įstaigos padalinių darbo valandomis, jei nenurodyta kitaip.
10.2 Internetiniame puslapyje www.nvaistine.lt bus nurodomos UAB „Norfos vaistinė“ filialų adresai, kuriuose yra teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
10.3 Darbuotojai dirba pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus, išskyrus nenumatytas aplinkybes. Išplėstinės praktikos vaistininkų darbo grafikai skelbiami UAB „Norfos vaistinė“ internetinėje svetainėje adresu www.nvaistine.lt ir/arba Įstaigoje.

11.  DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

11.1 Įstaigos patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.
11.2 Įstaigos patalpose rūkyti draudžiama.
11.3 Įstaigos darbuotojams draudžiama būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
11.4 Įstaigos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.
11.5 Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
11.6 Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Įstaigos vadovo įsakymais.
11.7 Įstaigos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.
11.8 Įstaigos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų.
11.9 Įstaigos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.
11.10 Darbo metu Įstaigos darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus, išduotus Įstaigos vadovo nustatyta tvarka Įstaigos ženklelius.
11.11 Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
11.12 Įstaigos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.
11.13 Įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.
11.14 Įstaigos administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

12.  PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

12.1 Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, pinigai, rūbai bei kiti daiktai įstaigoje neregistruojami ir nesaugomi.

13.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1 Įstaiga tvarko duomenis elektroniniu būdu, vadovaudamasi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
13.2 Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
13.3 Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Įstaigos padaliniuose ir/arba internetiniame puslapyje, adresu www.nvaistine.lt.
13.4 Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Įstaigos darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.